BirmovkaSviatosť birmovania

  • Sviatosť birmovania môže prijať každý, kto je pokrstený a kto doteraz túto sviatosť neprijal.
  • Vyžaduje sa, aby žiadateľ bol riadne pripravený, mal primerané náboženské vedomosti a mohol si obnoviť krstné záväzky.
  • Zúčastňuje sa na duchovnej príprave a žije sviatostným životom.
  • Každý birmovanec má mať birmovného rodiča.

Birmovanec, rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby si nedával birmovné meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu ( Kánon 855)

Birmovný rodič
Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako svedok Ježiša Krista a aby si verne plnil povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou. Teda, aby o Kristovi svedčil slovom a vlastným životom, užšie sa spájal s Cirkvou a budoval tajomné Kristovo telo.
Kánon 893 – § 1 CIC hovorí: aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v Kánone 874 a tento hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
1.     aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodič.
2.     aby zavŕšil 16. rok života.
3.     aby bol  katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať.
4.     nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole …
5.     birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca.
môže byť jeden z  krstných rodičov.