Kontakt

Mgr. Marek Veľas – farár

tel.:  0948 942 528

e-mail:     rozhanovce@abuke.sk

IČO355 24 804

Adresa farského úradu:

Rímsko katolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie Rozhanovce
Kostolná 541/2 , 044 42 Rozhanovce

Fungovanie farnosti môžete podporiť zaslaním milodaru na účet v SLSP:

ROZHANOVCE

Číslo účtu  : 0441440247 / 0900   

IBAN :  SK52 0900 0000 0004 4144 0247 

BIC SWIFT kód : GIBA SKBX

Farský účet – ZBIERKA – BOHOSTÁNOK – KRSTITEĽNICA

Číslo účtu  – IBAN :  SK79 0900 0000 0051 8198 5058

VAJKOVCE

Číslo účtu  : 5163853924 / 0900   

IBAN :  SK30 0900 0000 0051 6385 3924 

BIC SWIFT kód : GIBA SKBX

Do poznámky prosím uveďte – Milodar a kto ho obetuje 

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Kosice-NEMOCNICE-